تولید سیستم های GIS

در سالهاي اخير سيستمهاي اطلاعات مكاني با توجه به استفادههاي فراوان مديريتي و قابليتهاي تحليلي در قالب ابزارهايي كارآمد براي مديران، برنامهريزان و محققان مورد استفاده قرار گرفته و با سرعت بسياري در حال توسعهاند. در اين ميان با پيشرفت سريعفنآوري و گسترش اينترنت، امكان به اشتراكگذاري و نمايش دادهها در محيط وب به سادگي امكانپذير گرديده است. ظرفيت بالاي شبكههاي كامپيوتري و سيستمهاي اطلاعات مكاني براي توليد ابزارهاي مديريتي، موجب استفاده فنآوري اطلاعات در طراحي سيستمهاي اطلاعات مكاني شده بهگونهاي كه ابزارهاي مختلفي در زمينه سيستمهاي اطلاعات مكاني تحت وب در حال حاضر در حال ارائه خدمات مختلف از جمله نمايش اطلاعات مكاني و ارائه انواع ابزارهاي تحليلي مكاني تحت وب به بخش بزرگي از استفادهكنندگان وب هستند. با پيشرفتهاي اخير در زمينه فنآوري اطلاعات و اطلاعات مكاني، استفادهكنندگان ابزارهاي سيستمهاي اطلاعات مكاني تحت وب، امكان دسترسي به دادههاي سازمانهاي مختلف و استفاده از پايگاه دادههاي توزيع يافته را يافتهاند. فنآوريهاي گوناگوني در اين زمينه گسترش يافتهاند كه از جمله آنها ميتوان به CORBA فنآوريهاي 1 DCOM و و فنآوري وب سرويسها اشاره نمود.

تعيين و انتقال دادههاي سيستمهاي اطلاعات مكاني مبتني بر وب از كاربرد رايانههاي و سپس به اينترنت توسعه يافته است. كاربران با استفاده از 3 بزرگ به رايانههاي روميزي اينترنت ميتوانند دادهها را ارسال و دريافت نمايند. با توسعه سيستمهاي اطلاعات مكاني شتاب يافته است 4 مبتني بر وب، حركت به سوي سيستمهاي اطلاعات مكاني توزيع شده به طوري كه ديگر نياز چنداني به نصب نرمافزارهاي سيستمهاي اطلاعات مكاني براي كاربران اطلاعات مكاني نيست و ميتوان به اين اطلاعات از طريق يك سيستم توزيع شده دسترسي داشت.

در اين ميان استفاده از وب و مشكلاتي را نيز براي سازمانهاي گوناگون به همراه داشت كه از جمله آن ميتوان به عدم وجود استاندارد واحد دادههاي مكاني و عدم يكپارچگي دادههاي اطلاعات مكاني اشاره نمود كه خود استفاده از اين گونه سيستمها را براي سازمانهاي گوناگون با مشكل مواجه مينمود. براي حل اين مشكل، نهادهاي گوناگون اقدام به تعريف استانداردهاي واحد و ايجاد ساختاري مناسب براي معماري نرمافزارهايي براي مديريت يكپارچه اطلاعات مكاني نمودهاند.

GIS سازماني يك سيستم اطلاعات مكاني است كه به صورت يكپارچه از طريق يك سازمان مركزي به مديريت اطلاعات مكاني ميپردازد، به طوري كه تعداد زيادي از كاربران ميتوانند مديريت، به اشتراكگذاري و استفاده ازدادههاي مكاني بپردازند به گونهاي كه انواع نيازها، ازجمله دسترسي به انواع دادهها، اصلاح، مشاهده، تجزيه و تحليل است و انتشار داده از طريق آن بر طرف شود. به علاوه از طريق GIS سازماني امكان ارتباط با سيستمهاي نرمافزاري ديگر مكاني و غيرمكاني ديگر كه براي انجام فرآيندهاي سازماني ميتوانند مفيد واقع گردند فراهم ميگردد.

شرکتهاي توزیع برق با توجه به گستردگی فعالیتها و وظایف خود نیازمند دسترسی به اطلاعات صحیح ، بهنگام و دقیق از حوزه فعالیتهاي خویش میباشد و از آنجا که اکثر این اطلاعات مکان مرجع بوده و داراي ماهمیت مکانی میباشد؛ لذا استفاده از سیستمهاي اطلاعات جغرافیایی (GIS) در خصوص مدیریت این اطلاعات و استفاده بهینه از آنها لازم و ضروري میباشد.

در این راستا شرکت راهبر نیروی خراسان با تکیه بر توان فنی مهندسان خود قادر به تحلیل ، پیاده سازی و انجام پروژه های GIS در زمینه شرکت های توزیع برق می باشد .