بیانیه ارزش های محوری

ما بر آنیم تا با توجه به اصول و ارزش های ذیل:
۱- مشتری مداری
۲- نوآوری و خلاقیت
۳- حفظ اطلاعات و رعایت امانتداری
۴- رعایت انضباط، وقت شناسی و آراستگی
۵- رعایت احترام متقابل و حفظ شأن و کرامت کارکنان
۶- توجه به مسئولیتهای اجتماعی
در راستای تحقق اهداف چشم انداز کوشا باشیم. معیارهای ما در سطح بالاتری از قوانین و مقررات معمول قرار دارند و همواره به تعهداتی بلندمدت می اندیشیم تا ذینفعان به شرکت اعتماد بیشتری داشته باشند و روی ما حساب کنند.