تقدیرنامه ها

شرکت راهبر نیروی خراسان با انجام پروژه های در اختیار و نیز با ارائه مطلوب و مورد اطمینان و نیاز مشتریان خود توانسته اعتماد مشتریان خود را به محصولات تولید خود بیش از پیش افزایش دهد . در این راستا تقدیرنامه های زیر بر این اعتماد و توانایی تولید سامانه های صنعت برق صحه گذاشته و مایع افتخار ما خواهند بود .


  معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی

معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی


 استانداری شهرستان مشهد مقدس

استانداری شهرستان مشهد مقدس


شرکت آب منطقه ای استان خراسان رضوی

شرکت آب منطقه ای استان خراسان رضوی


شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد


شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی


بانک صادرات ایران

بانک صادرات ایران


شرکت برق منطقه ای هرمزگان

شرکت برق منطقه ای هرمزگان


 شرکت توزیع نیروی برق جنوب خراسان

شرکت توزیع نیروی برق جنوب خراسان