مجوز های اخذ شده

شرکت رانیر با عرضه محصولات نرم افزاری و نیز ارائه خدمات مشاوره ای در حوضه های فنی در قالب راهکارهای جامع خدمات امور مشترکین برق ، راهکارهای ارائه خدمات پس از فروش مشترکین برق ، ارائه سامانه های جمع آوری اطلاعات قرائت و ... به عنوان برند مطرح و یکی از شرکت های برتر داخلی در حوضه کاری ارائه خدمات نرم افزای به شرکت های توزیع نیرو نقش تعیین کننده ای در فضای کسب و کار و بازار داخلی ایفا نموده است . در این مسیر با فعالیت مستمر و بر پایه دانش و کسب تجربه های بدست آمده تواسته ایم مجوز های متععدی که در ذیل به برخی از آن ها اشاره شده ، کسب نماییم .


گواهینامه عضویت حقوقی انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت


مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای ایران

مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای ایران